Prijímacie talentové skúšky

Termín: 28. a 29.5.2019 (utorok a streda)

Hudobný odbor:

  • hra na klavíri, husliach, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, gitare, akordeóne, spev a zborový spev

Požiadavky: vek 6 rokov, spev ľudovej alebo umelej piesne, intonácia zahraného tónu, zopakovanie vytlieskaného rytmu, fyzické predpoklady ku hre na určitý nástroj.

Výtvarný odbor:

  • maľba, kresba, grafika, modelovanie, práca s textilom, priestorová a akčná tvorba

Požiadavky: vek 6 rokov, predloženie dvoch výtvarných prác s odlišnou tematikou, posudzuje sa priestorové, tvarové a farebné cítenie.

Tanečný odbor:

  • klasické a ľudové tance v krojoch

Požiadavky: vek 5 rokov, posudzujú sa pohybové dispozície, koordináciu pohybu, sústredenosť, tanečný prejav, pohybovú a verbálnu pamäť.

Literárno-dramatický odbor:

  • prednes poézie a prózy, dramatický prednes

Požiadavky: vek 7 rokov, dieťa si pripraví prednes poézie alebo prózy, zisťujú sa základné predpoklady artikulačné, rytmické, hudobné a improvizačné.

Multimediálny odbor:

  • audiovizuálna a mediálna tvorba (animovaný film)

Požiadavky: vek od 6 rokov, predloženie dvoch výtvarných prác s odlišnou tematikou, posudzuje sa priestorové, tvarové a farebné cítenie.

Dokumenty k prijímacím skúškam: