Poplatky za štúdium na školský rok 2018/2019

V zmysle §49 zákona č.245/2008 Z.z. prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole na žiaka
a) s trvalým pobytom mimo územia mesta Svätý Jur podľa druhu výučby sumou:
Prípravné štúdium : individuálne vyučovanie 11 € / mesiac
kolektívne vyučovanie 11 € / mesiac
Základné štúdium – kolektívne vyučovanie:
výtvarný odbor 12 € / mesiac
tanečný odbor 12 € / mesiac
literárno-dramatický odbor 12 € / mesiac
Základné štúdium- individuálne vyučovanie:
hudobný odbor 13 € / mesiac
b) s trvalým pobytom v meste Svätý Jur mesačne podľa druhu výučby sumou:
Prípravné štúdium : individuálne vyučovanie 8 € / mesiac
kolektívne vyučovanie 8 € / mesiac
ako druhý predmet 9 € / mesiac
Základné štúdium – kolektívne vyučovanie:
výtvarný odbor 9 € / mesiac
tanečný odbor 9 € / mesiac
literárno-dramatický odbor 9 € / mesiac
ako druhý predmet 10 € / mesiac
zbor 8 € / mesiac (žiaci, ktorý nemajú hudobný nástroj)
Základné štúdium- individuálne vyučovanie:
hudobný odbor 10 € / mesiac
ako druhý predmet 11 € / mesiac
V zmysle § 49 zákona č.245/2008 Z.z. prispieva dospelá osoba
a) s trvalým pobytom mimo územia mesta Svätý Jur na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole mesačne podľa druhu výučby sumou:
Hudobný odbor individuálne vyučovanie 27 € / mesiac
Tanečný a výtvarný odbor kolektívne vyučovanie 27 € / mesiac
zbor kolektívne vyučovanie 10 € / mesiac
b) s trvalým pobytom v meste Svätý Jur na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole mesačne podľa druhu výučby sumou:
Hudobný odbor individuálne vyučovanie 25 € / mesiac
Tanečný a výtvarný odbor kolektívne vyučovanie 25 € / mesiac
zbor kolektívne vyučovanie 10 € / mesiac
VZN č.5/2015 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach