Spôsob úhrady školného

Suma sa uhrádza za nasledovné obdobie:
I. polrok – 5 mesiacov (september – január)
II. polrok – 5 mesiacov (február – jún)

platobným príkazom na:

účet školy: 0189806728 / 0900
IBAN: SK25 0900 0000 0001 8980 6728

Ako variabilný symbol je potrebné uvádzať číslo priradené učiteľovi:

Mellenová 01
Špačková 02
Hupková 03
Horenitzká 04
Spusta 05
Klebercz 06
Judínová 09
Nemcová 12
TO 10
VO 11
LDO 13

Matiašovský                                                    14

 

potvrdenie o úhrade školného je potrebné odovzdať vyučujúcemu.