Spôsob úhrady školného

prevodným príkazom alebo v hotovosti na:
účet školy 0189806728/0900
IBAN: SK25 0900 0000 0001 8980 6728
a ako variabilný symbol je potrebné uvádzať číslo priradené učiteľovi:

Mellenová- 01
Špačková – 02
Hupková – 03
Horenitzká-04
Spusta – 05
Klebercz – 06
Judínová – 09
Nemcová – 12
TO – 10
VO – 11
LDO – 13

potvrdenie o úhrade školného je potrebné odovzdať vyučujúcemu.