Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy vo Svätom Jure na školský rok 2022/2023
sa budú konať 30. a 31. mája 2022 v čase od 15:00 do 17:30hod.
v priestoroch ZUŠ Kollárova č.2, vo Sv.Jure. ( budova Školského klubu 3 poschodie)

v pdf zaslať:
1/ elektronickú prihlášku
2/ čestné vyhlásenie
3/ súhlas dotknutej osoby

Po talentových skúškach obdržíte rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí..
Nástup do ZUŠ je v ten istý deň ako do ZŠ v čase od 9.00 do 11.00. Žiaci
si prinesú doklad o vyplatenom školnom na I.polrok a prevezmú si žiacke
knižky

Hudobný odbor: husle, klavír, spev, akordeón, zobcová flauta, klarinet, saxofón, gitara
Podmienky na prijatie: – vek 6 rokov ( dieťa, ktoré nastúpi do 1.roč.ZŠ)
– zaspieva pripravenú pieseň
– zopakuje krátku predhranú melódiu
– zopakuje rytmický príklad

Tanečný odbor: ľudový tanec, klasický tanec,
Podmienky na prijatie: – vek 6 rokov ( dieťa ktoré nastúpi do 1 roč.ZŠ)
– fyzické predpoklady
– rytmické cítenie

Výtvarný odbor: – priniesť ľubovolnú prácu pripravenú doma, na ktorej
sledujeme kresbu, kompozíciu, farebné citenie
– vek od 6 rokov, ( dieťa, ktoré nastúpi do 1.roč.ZŠ)

Literárno-dramatický odbor:- vek 7 rokov( 2 roč.ZŠ)
– pripravená recitácia, alebo prečítanie krátkeho úryvku
– sleduje sa čistota reči, prednes s dramatickým hraním