Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy vo Svätom Jure na školský rok 2021/2022
sa budú konať 25. a 26. mája 2021 v čase od 14 do 17hod.
v priestoroch ZUŠ Kollárova č.2, vo Sv.Jure. ( budova Školského klubu 3 poschodie)

v pdf zaslať:
1/ elektronickú prihlášku
2/ čestné vyhlásenie
3/ súhlas dotknutej osoby

Po talentových skúškach obdržíte rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí..
Nástup do ZUŠ je v ten istý deň ako do ZŠ v čase od 9.00 do 11.00. Žiaci
si prinesú doklad o vyplatenom školnom na I.polrok a prevezmú si žiacke
knižky

Hudobný odbor: husle, klavír, spev, akordeón, zobcová flauta, klarinet, saxofón, gitara
Podmienky na prijatie: – vek 6 rokov ( dieťa, ktoré nastúpi do 1.roč.ZŠ)
– zaspieva pripravenú pieseň
– zopakuje krátku predhranú melódiu
– zopakuje rytmický príklad

Tanečný odbor: ľudový tanec, klasický tanec,
Podmienky na prijatie: – vek 6 rokov ( dieťa ktoré nastúpi do 1 roč.ZŠ)
– fyzické predpoklady
– rytmické cítenie

Výtvarný odbor: – priniesť ľubovolnú prácu pripravenú doma, na ktorej
sledujeme kresbu, kompozíciu, farebné citenie
– vek 6 rokov, ( dieťa, ktoré nastúpi do 1.roč.ZŠ)

Literárno-dramatický odbor:- vek 7 rokov( 2 roč.ZŠ)
– pripravená recitácia, alebo prečítanie krátkeho úryvku
– sleduje sa čistota reči, prednes s dramatickým hraním

Audiovizuálna a multimediálna tvorba: – vek 10 rokov (žiak 5 roč ZŠ)
– priniesť kresbu postavy a komix na 1 A4

Menu