Talentové skúšky

Žiaci sú do Základnej umeleckej školy vo Svätom Jure prijímané na základe talentových skúšok. Talentové skúšky na školský rok 2024/2025
sa budú konať 27. a 28. mája 2024 v čase od 14:00 do 17:30hod.
v priestoroch ZUŠ Kollárova č.2, vo Sv. Jure. ( budova Školského klubu, 3. poschodie)

Po talentových skúškach obdržíte rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí mailom. Na skúšky je potrebné priniesť vyplnenú prihlášku, pre každý odbor zvlášť (hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický).

Hudobný odbor: husle, klavír, spev, akordeón, zobcová flauta, klarinet, saxofón, gitara
Podmienky na prijatie: – vek 6, 7 alebo 8 rokov (dieťa, ktoré nastúpi do 1. alebo 2. roč. ZŠ)
– zaspieva pripravenú pieseň
– zopakuje krátku predhranú melódiu
– zopakuje rytmický príklad

Tanečný odbor: ľudový tanec, klasický tanec,
Podmienky na prijatie: – vek 6 alebo 7 rokov (dieťa ktoré nastúpi do 1. roč. ZŠ)
– fyzické predpoklady
– rytmické cítenie

Výtvarný odbor: – priniesť ľubovoľnú prácu pripravenú doma, na ktorej
sledujeme kresbu, kompozíciu, farebné cítenie
– vek od 6 rokov, (dieťa, ktoré nastúpi do 1. roč.ZŠ)

Literárno-dramatický odbor:- vek 7 rokov (2. roč. ZŠ)
– pripravená recitácia, alebo prečítanie krátkeho úryvku
– sleduje sa čistota reči, prednes s dramatickým hraním

Nástup do ZUŠ je v ten istý deň ako do ZŠ v čase od 9.00 do 11.00. Žiaci
si prinesú doklad o vyplatenom školnom na I. polrok a prevezmú si žiacke knižky.