Alica Kmecová - 7.roč

práce a tvorba našich žiakov.

Fotogaléria

Tlačivá

tlačivo je potrebné vypísať,vlastnoručne podpísať.
Doručiť ho je možné osobne, poštou, alebo emailom

Ďaľšie tlačivá nájdete na tejto stránke

Oznam rodičovského združenia

Vážení rodičia,
príspevky do Rodičovského združenia v školskom roku 2023/2024 je možné posielať na účet zriadený v Slovenskej sporiteľni. Rodičovský príspevok na školský rok je 10€ za každého žiaka.

Kód banky: 0900, označenie banky SLSP, SWIFT kód BIC: GIBASKBX
IBAN: SK57 0900 0000 0001 8197 7282

Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka a navštevovaný ročník.
Ďakujeme.

Výkonný výbor RZ