Poplatky za štúdium na školský rok 2021/2022

V zmysle §49 zákona č.245/2008 Z.z. prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole na žiaka

a) s trvalým pobytom mimo územia mesta Svätý Jur podľa druhu výučby sumou:

Prípravné štúdium :

individuálne vyučovanie

15 € / mesiac

kolektívne vyučovanie

15 € / mesiac

Základné štúdium – kolektívne vyučovanie:

výtvarný odbor

15 € / mesiac

tanečný odbor

15 € / mesiac

literárno-dramatický odbor

15 € / mesiac

zbor

15 € / mesiac

Základné štúdium- individuálne vyučovanie:

hudobný odbor

18 € / mesiac

b) s trvalým pobytom v meste Svätý Jur mesačne podľa druhu výučby sumou:

Prípravné štúdium :

individuálne vyučovanie

10 € / mesiac

kolektívne vyučovanie

10 € / mesiac

Základné štúdium – kolektívne vyučovanie:

výtvarný odbor

11 € / mesiac

tanečný odbor

11 € / mesiac

literárno-dramatický odbor

11 € / mesiac

zbor

10 € / mesiac (žiaci, ktorý nemajú hudobný nástroj)

Základné štúdium- individuálne vyučovanie:

hudobný odbor

12 € / mesiac

V zmysle § 49 zákona č.245/2008 Z.z. prispieva dospelá osoba

a) s trvalým pobytom mimo územia mesta Svätý Jur na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole mesačne podľa druhu výučby sumou:

Hudobný odbor

individuálne vyučovanie

30 € / mesiac

Tanečný a výtvarný odbor

kolektívne vyučovanie

20 € / mesiac

Zbor

kolektívne vyučovanie

15 € / mesiac

b) s trvalým pobytom v meste Svätý Jur na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole mesačne podľa druhu výučby sumou:

Hudobný odbor

individuálne vyučovanie

25 € / mesiac

Tanečný a výtvarný odbor

kolektívne vyučovanie

15 € / mesiac

Zbor

kolektívne vyučovanie

10 € / mesiac

Výška príspevku zákonného zastupcu za štúdium a činnosť žiaka v Základnej umeleckej škole sa určuje na mesiac pevnou sumou. Pri výpočte výšky príspevku v termíne id 1.9. do 30.6. školského roka sa neprihliada na kalendárne dni neprítomnosti dieťaťa, štátne sviatky, školské voľná a školské prázdniny.

VZN č.2/2020 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

Menu