Poplatky za štúdium na II. polrok školského roka 2023/2024

Školné

V zmysle §49 zákona č.245/2008 Z.z. prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole na žiaka

A) s trvalým pobytom mimo územia mesta Svätý Jur

Prípravné štúdium :

individuálne vyučovanie

20 € / mesiac

kolektívne vyučovanie

20 € / mesiac

Základné štúdium – kolektívne vyučovanie:

výtvarný odbor

23 € / mesiac

tanečný odbor

23 € / mesiac

literárno-dramatický odbor

23 € / mesiac

zbor

23 € / mesiac (žiaci, ktorí nemajú hudobný nástroj)

Základné štúdium – individuálne vyučovanie:

hudobný odbor

25 € / mesiac

B) s trvalým pobytom v meste Svätý Jur podľa druhu výučby sumou

Prípravné štúdium

individuálne vyučovanie

15€ / mesiac

kolektívne vyučovanie

15€ / mesiac

Základné štúdium – kolektívne vyučovanie

Výtvarný odbor

18€ / mesiac

Tanečný odbor

18€ / mesiac

Literárno-dramatický odbor

18€ / mesiac

zbor

18€ / mesiac (žiaci, ktorí nemajú hudobný nástroj)

Základné štúdium – individuálne vyučovanie

Hudobný odbor

20€ / mesiac

V zmysle § 49 zákona č.245/2008 Z.z. prispieva dospelá osoba (nad 25 rokov)

Hudobný odbor

individuálne vyučovanie

30 € / mesiac

Tanečný a výtvarný odbor

kolektívne vyučovanie

30 € / mesiac

Zbor

kolektívne vyučovanie

30 € / mesiac

Výška príspevku zákonného zástupcu za štúdium a činnosť žiaka v Základnej umeleckej škole sa určuje na mesiac pevnou sumou. Pri výpočte výšky príspevku v termíne od 1.9. do 30.6. školského roka sa neprihliada na kalendárne dni neprítomnosti dieťaťa, štátne sviatky, školské voľná a školské prázdniny.

VZN č.10/2022 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach