Pedagóg LDO:
Mgr. Art. Matej Trnovec

Literárno-dramatický odbor je zameraný na rozvoj hereckého nadania. Žiaci majú možnosť rozvíjať svoje hlasové i pohybové zručnosti, učia sa spolupráci v kolektíve a rozvíjajú svoj prejav v rámci spoločnosti. Tento rozvoj sa realizuje pomocou umeleckého prednesu poézie a prózy, dramatického prednesu a pohybom na javisku. Činnosť žiakov sa prezentuje na koncertoch, festivaloch a súťažiach organizovaných pre ZUŠ a rôznych iných podujatiach počas školského roka.