Štruktúra školy

Vedenie školy

Riaditeľka

Darina Mellenová Dis.art.

Zástupca riaditeľa

Mgr. Magdaléna Horenitzká

Vedúci odborov

Hudobný odbor

Mgr. Adriana Nemcová

Výtvarný odbor

Mgr. art. Zuzana Flimelová

Tanečný odbor

Terézia Bodnárová

Literárno-dramatický odbor

Lívia Pristáčová

Predsedovia predmetových komisií

Hudobný odbor

Mgr. Adriana Nemcová

Výtvarný, Tanečný, Literárno-dramatický odbor

Mgr. art. Zuzana Flimelová

Rada školy

Predseda

Viera Bouciková- Grancová

Členovia

Mgr. Adriana Nemcová

PharmDr. Slavomíra Kečler, PhD MPH

PaeDr. Vladimír Vajcík

Mgr. Marianna Dvorščíková

Mgr. Peter Zeliska

Ing. Peter Dočolomanský Csc.

Rodičovské združenie pri ZUŠ

Predseda

Mgr. Katarína Lukáčová

Pokladníčka

Mgr. Andrea Spustová

Členovia

Ing. Adriana Vencelová

Henrieta Oravcová

Viera Buociková-Grancová