Režim výučby od 3.5.2021

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa od 13.5.2021 mení režim výučby.
Bližšie informácie nájdete na
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/

forma výučby:
prezenčne – individuálna výučba (okrem spevu a dychových nástrojov)

podmienky:
potrebné je priniesť podpísané čestné prehlásenie:
Príloha č. 8 – Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti

Režim výučby od 12.4.2021
Prijímacie skúšky na šk.rok 2021/2022