Školský semafor od 25.1.2022

Vážení rodičia,

Aktuálnu kompletnú verziu školského semaforu nájdete na stránke Ministerstva školstva
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19,ak pri tomto kontakte nemali prekryté dýchacie cesty respirátorom typu FFP2 (a vyššie) a :

  • osoby boli v priamom fyzickom kontakte alebo
  • osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút alebo 3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút,
  • osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút.

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:

  1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo
  2. kompletne očkovaná alebo
  3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Kompletne očkovaná osoba je osoba, ktorá je: 

  1. najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V), avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky alebo
  2. najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson), avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky alebo
  3. najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky.

V prípade, že žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičovi alebo zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formuláru „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č.2). V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19 v škole, tak bude môcť riaditeľ školy bezodkladne požiadať osoby, ktoré neprekonali COVID-19 a nie sú zaočkované, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, a zároveň uplatniť výnimku na žiakov a zamestnancov, ktorí na ňu majú nárok. Anonymizované údaje o výnimkách z karantény budú za školu riaditeľmi aktualizované prostredníctvom online formuláru na týždennej báze od 6. 9. 2021

OPATRENIA A ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Opatrenia proti SARS-CoV-2 slúžia na zamedzenie šírenia nového variantu ochorenia COVID19 (variant Omikron).

ŠKOLSKÝ SEMAFOR je systém pre monitorovanie epidémie v danej škole.

Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)

„Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ slúži ako náhrada za doposiaľ platný Covid Automat. Návrh prináša zjednodušenie a zjednotenie opatrení na dobu určitú, počas vlny Omikron. „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ bol prijatý na základe uznesenia vlády SR č. 29 z 12. 1. 2022.

Súčasťou „Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“je časť upravujúca opatrenia pre školy a školské zariadenia.

Prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti:
MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD, ŠVZ, CPPPaP, CŠPP, školské jedálne , VŠ – zdravotnícke a sociálne odbory, výkon praxe, záverečné skúšky.
Prezenčne do 12 rokov a dvoch mesiacov bez obmedzenia ale s dôrazne odporúčaným OTP (odporúčané testovanie Ag samotesty): jazykové školy, ZUŠ, CVČ a akákoľvek mimovyučovacia činnosť.

Prezenčne v režime OTP od 12 rokov a dvoch mesiacov (platí platný Ag test zo školy): jazykové školy, ZUŠ, CVČ a akákoľvek mimovyučovacia činnosť, kurzy a školenia.

Prezenčne v režime OP: VŠ.
Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP (odporúčané testovanie Ag samotestami zo školy).

Mimovyučovacie aktivity

Mimovyučovacie aktivity sa organizujú na základe uznesenia vlády SR č. 29 z 12.1.2022, ktorým bol schválený „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ a aktuálne platnú vyhlášku 5/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Žiakom po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 kalendárnych dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretávali so žiakmi z iných tried a škôl. V prípade, že sa ich zúčastňujú, dôrazne odporúčame, aby mali horné dýchacie cesty prekryté respirátorom. 

Žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít (napr. ZUŠ, CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové aktivity a súťaže a iné) v školách a školských zariadeniach bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít (napr. ZUŠ, CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové aktivity a súťaže a iné) v školách a školských zariadeniach iba za podmienky režimu OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Realizácia individuálnej formy mimovyučovacej aktivity je možná bez obmedzení. Pri realizácii individuálnej formy vzdelávania sa uskutočňuje za podmienky prísneho dodržiavania epidemických opatrení ROR (rúško, odstup, ruky) s dôrazne odporúčaným režimom OTP.

Krúžková činnosť sa v školách bez obmedzenia môže vykonávať len v prípade, ak sú na krúžku v škole žiaci jednej triedy, teda sa nepremiešavajú.

Žiak nad 18 rokov sa môže zúčastniť športových súťaží a tréningov iba za podmienky režimu OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb na základe aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva o hromadných podujatiach.

Na účel testovania môže byť použitý aj Ag samotest zo školy nie starší ako 48 hodínjeho vykonanie môže potvrdiť rodič alebo poverená osoba prostredníctvom „Potvrdenia o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom“ (Príloha č.4). Na účely samotestovania žiak obdrží samotesty len prostredníctvom svojej kmeňovej školy.

tlačivá:
Vyhlásenie o bezpríznakovosti
Potvrdenie o samoteste

Školský semafor zo dňa 19.01.2022
Akcie ZUŠ